Konferencije

Upute za pisanje rada

 

 

10. KONFERENCIJA O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU

20. i 21. studenoga 2018. Zagreb, Hrvatska

 

UPUTE ZA AUTORE

 

Prijavljeni radovi mogu biti prijavljeni samo za ovu Konferenciju.

Radovi trebaju biti napisani u Microsoft Wordu.    

Radni jezici Konferencije su hrvatski i engleski jezik.

Radovi moraju biti napisani latiničnim pismom.

Radovi pisani na hrvatskom i srodnim jezicima (bosanski, crnogorski, srpski, slovenski) obavezno moraju sadržavat sažetak i na engleskom jeziku.

Radovi pisani na engleskom jeziku ne moraju sadržavati sažetak na hrvatskom jeziku ili na srodnim jezicima.

Radovi trebaju biti lektorirani (bez gramatičkih, pravopisnih i tipografskih grešaka), nelektorirani radovi neće biti prihvaćeni.

               

PRIJAVA SAŽETAKA

Sažetak na hrvatskom ili srodnim jezicima (bosanski, crnogorski, srpski, slovenski) i engleskom jeziku treba poslati na e-adresu organizatora Konferencije: konferencija@dop.hr najkasnije do 1. svibnja, 2018. 

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

NASLOV RADA (TIMES NEW ROMAN, PODEBLJANO, VELIKA SLOVA, VELIČINA 14, CENTRIRANO, JEDNOSTRUKI PRORED, DVOSTRUKI RAZMAK NAKON NASLOVA)

Naslov rada mora biti jasan, sažet i informativan napisan latiničnim pismom i na hrvatskom ili srodnim jezicima i na engleskom jeziku. Maksimalan broj riječi ne smije prelaziti 8.

Autori rada - titula, ime i prezime autora (Times New Roman, običan, veličina 12, poravnano lijevo).

 

Naziv institucije, puna adresa i e-mail adresa (Times New Roman, italic, veličina 12, poravnano lijevo, jednostruki prored)

 

Naslov „SAŽETAK“ (TIMES NEW ROMAN, PODEBLJANO, VELIKA SLOVA, VELIČINA 12, LIJEVO CENTRIRANO)

Tekst sažetka i na hrvatskom i na engleskom (Times New Roman, obično, veličina 12, poravnano obostrano, jednostruki prored)

 

Tekst sažetka u 100 do 200 riječi opisuje:

  • Središnju temu ili hipotezu: koja pitanja rad obrađuje
  • Pristup i metodologiju na koji način će se pitanja obraditi
  • Rezultate, implikacije i vrijednost rada i zaključaka ukoliko su poznati

Naziv „Ključne riječi“ (Times New Roman / podebljano, veličina 12, poravnano lijevo); u nastavku 3-7 ključnih riječi: Times New Roman / obično, veličina 12. Ključne riječi trebaju se odnositi na osnovnu tematiku rada.

Ključne riječi moraju biti priložene na hrvatskom i engleskom jeziku.

Stručno povjerenstvo za odabir radova dostavit će autorima informaciju o prihvaćanju rada najkasnije do 15. svibnja, 2018.

 

UPUTE ZA PISANJE PUNIH RADOVA

Radove treba poslati na e-adresu organizatora Konferencije: konferencija@dop.hr najkasnije do 15. kolovoza, 2018.

 

Radovi trebaju imati najmanje 2500, a najviše 5500 riječi (bez sažetka i popisa korištenih izvora). Radovi ne smiju prelaziti više od 12 stranica A4 formata, uključujući izračune, grafove, tablice, slike i prikaze. Radovi trebaju biti oblikovani prema sljedećim pravilima: 

MARGINE: gore 2,5 cm, dolje 2,5 cm, lijevo 2,5 cm, desno 2,5 cm, zaglavlje 0 cm, podnožje 0 cm.

STRANICE: rad treba imati numerirane stranice u donjem desnom kutu (Times New Roman, običan, veličina 12, arapski brojevi)

 

Početna stranica

 

NASLOV RADA (VELIKA SLOVA, CENTRIRANO, TIMES NEW ROMAN / PODEBLJANO, VELIČINA 14, JEDNOSTRUKI PRORED,   DVOSTRUKI RAZMAK NAKON NASLOVA)

 

Autori rada (ime i prezime autora, Times New Roman, običan, veličina 12, poravnano lijevo).

Naziv institucije, puna adresa i e-mail adresa (Times New Roman, italic, veličina 11, poravnano lijevo, jednostruki prored)

 

SAŽETAK (TIMES NEW ROMAN, PODEBLJANO,  VELIKA SLOVA, VELIČINA 12, LIJEVO CENTRIRANO)

Tekst sažetka i  na hrvatskom i na engleskom (Times New Roman, obično, veličina 12, poravnano obostrano, jednostruki prored)

Ključne riječi (Times New Roman / podebljano, veličina 12, poravnano lijevo); u nastavku 3-7 ključnih riječi: Times New Roman / obično, veličina 12.

 

Tekst rada

 

  1. NASLOVI: GLAVNI NASLOVI TREBAJU BITI OZNAČENI BROJEVIMA: 1., 2., , … (TIMES NEW ROMAN, PODEBLJAN, VELIČINA 12,  VELIKIM SLOVIMA, PORAVNNO LIJEVOM MARGINOM. NASLOV MORA IMATI PRIJE TEKSTA DVOSTRUKI PRORED, A NAKON TEKSTA JEDNOSTRUKI PRORED)

 

Tekst (Times New Roman, običan, veličina 12, obostrano poravnan , jednostruki prored.

Bilješke (fusnote) moraju biti označene u samom tekstu pomoću alata (umetni bilješku – insert fusnote)  i moraju se nalaziti na stranici na kojoj su označene kako je prikazano[1].

  1. Podnaslov (Times New Roman, podebljan, veličina 12, jednostruko uvučen, poravnan lijevo, jednostruki prored prije i poslije teksta)

Tekst (Times New Roman, običan, veličina 12, obostrano poravnan, jednostruki prored)

 

  1. Pod podnaslovi (Times New Roman, ukošen, podebljan, veličina 12, dvostruko uvučen, poravnan lijevo, jednostruki prored prije i poslije teksta)

 

Tekst (Times New Roman, običan, veličina 12, obostrano poravnan, jednostruki prored). 

 

  1. REFERENCE

 

Reference moraju bit u APA stilu (6. izdanje) i detaljno provjerene za cjelovitost, točnost i konzistentnost. Unutar-tekstovne reference moraju biti uključene koristeći APA „autor-datum“ sistem citiranja npr. (Autor, datum, stranica). Literatura korištena u radu se treba dodati na kraju rada, koristeći alfabetni red. 

 

Članak: prezime, inicijal imena (godina), naziv članka, ime časopisa, svezak (volumen), izdanje (broj), stranice.

 

Knjiga: prezime, inicijal imena (godina), naziv knjige, izdavač, mjesto publikacije.

 

Poglavlje iz knjige: prezime, inicijal imena (godina), naziv poglavlja, prezime urednika, inicijal imena, naziv knjige, izdavač, mjesto publikacije, stranice. 

 

Izračuni, grafovi, tablice, slike i drugi prikazi se moraju staviti na odgovarajuće mjesto u tekstu. Numeriraju se uzastopno brojevima s pripadajućim nazivom, koji se nalazi na gornjem lijevom kutu izračuna, grafa, tablice ili prikaza.

 

[1] Bilješke/fusnote (Times New Roman, obično, 10, poravnano lijevo)

 

Preuzmite predložak za pisanje rada

 

 

O 10. konferenciji o društveno odgovornom poslovanju

 

Tematska područja za pisanje sažetka

 

Kontakt i uvjeti sudjelovanja

 

Upute za pisanje sažetka

 

APA standardi za citiranje literature

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: