Otvoreno o održivosti INA Grupe “ nastavljamo uključivati dionike s ciljem unapređenja naših praksi

Objavljeno 01.01.1970.

Otvoreno o održivosti INA Grupe “ nastavljamo uključivati dionike s ciljem unapređenja naših praksi

Piše: Angelika Brnada

Kako bi uspješno poslovale, kompanijama je od iznimne važnosti uspostavljanje i kontinuirano njegovanje dijaloga s pojedincima i grupama unutar i izvan kompanije na koje svojom djelatnošću i proizvodima mogu imati ili imaju utjecaj. Protekla godina bila je godina izvanrednih situacija i mnogih promjena koje su u mnogočemu utjecale na poslovanje INA Grupe te na poslovanje i život naših dionika. Unatoč svemu, u nastojanju da što bolje razumijemo mišljenja, stavove i prioritete naših dionika, produbili smo naš pristup odnosima s dionicima i materijalnim temama te smo tijekom godine proveli sveobuhvatne analize i mapiranje dionika, napravili dubinski pregled tema od njihovog interesa i utjecaja INA Grupe te analizirali područja unapređenja naših praksi.

U procesu dubinske analize odnosa s dionicima sudjelovali su ključni sektori INA, d.d., provedeno je veliko istraživanje kupaca na maloprodajnim mjestima te online upitnikom među raznim dioničkim skupinama. S obzirom na epidemiološke uvjete i preporuke, savjetovanje s dionicima o materijalnim temama INA Grupe smo umjesto radionicom uživo proveli organizacijom otvorene panel diskusije o materijalnim temama u online formatu pod nazivom žOtvoreno o održivosti INA Grupeś. U procesu smo koristili i povratne informacije o materijalnim temama prikupljene internim upitnicima. Osim ovih metoda, tijekom godine smo nastavili praksu razgovora s dionicima o ključnim temama u prilagođenim uvjetima i mogućnostima organizacije interakcija. U dijalogu s njima omogućujemo im da otvoreno izraze svoja mišljenja i prijedloge. Višedimenzionalnim pristupom dobili smo sveobuhvatni uvid u materijalne utjecaje INA Grupe, postavili kvalitetan okvir za izradu matrice materijalnosti te određivanje granica materijalnih trema i obradu pojedinih područja u nefinancijskom izvještavanju.

Unatoč tome što su se načini na koje poslujemo, radimo i živimo značajno promijenili u 2020. godini, naglasci na materijalnim temama te prioriteti dionika u područjima u kojima INA Grupa ima utjecaja na dionike su u velikoj mjeri ostali isti. Usporedno s protekla dva izvještajna ciklusa, to dokazuje da INA Grupa adekvatno povezuje svoje materijalne teme i područja utjecaja poslovnim ciljevima i ciljevima održivosti Grupe te ih uspješno integrira u poslovne i razvojne strategije. Razgovor s dionicima o materijalnim temama, ciljevima i uspješnosti provedbe odgovornosti i održivosti u INA Grupi nam pomaže u pravom usmjeravanju te prilagodbama strategija, ciljeva i praksi, kao i uvođenju unapređenja u raznim materijalnim područjima.

Proces uključenja dionika u istraživanju materijalnih tema provedenom online upitnikom obuhvatio je 45 predstavnika raznih skupina dionika, dok je u savjetovanju provedenom metodom otvorene rasprave sudjelovalo njih 15. Svojim sudjelovanjem u istraživanju i savjetovanju svoj su doprinos dali predstavnici raznih skupina dionika: poslovnih partnera, izvođača i dobavljača; kupaca; predstavnika regulatornih tijela, tijela državne uprave te lokalnih zajednica; predstavnika akademske zajednice, neprofitnih organizacija, interesnih i stručnih udruženja te medija.

Što su nam rekli naši kupci?

Posebnom anketom prikupljeno je mišljenje na reprezentativnom uzorku od 210 kupaca na maloprodajnim mjestima Ine u sedam gradova: Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Dubrovniku, Varaždinu i Sisku, s jednakim udjelom ispitanika. Mišljenja i stavove kupaca smo analizirali prema okolišnim i upravljačkim aspektima, u odnosima s lokalnom zajednicom te odgovornim pristupom proizvodima i uslugama, ispitujući njihove procjene važnosti poslovanja i utjecaja INA Grupe u tim područjima povezano s njihovim mišljenjima o održivosti INA Grupe te njihovim odlukama da koriste naše proizvode i usluge.

Mišljenja dionika o važnosti i upravljanju materijalnim temama

U pozivnom upitniku kojim smo analizirali mišljenja relevantnih dionika sudjelovalo je 45 predstavnika raznolikih dioničkih skupina: poslovnih kupaca, poslovnih partnera, dobavljača i izvođača, tijela državne uprave, predstavnika neprofitnih organizacija, akademske zajednice, interesnih i stručnih udruženja, medija te ostalih.

Kao šest najvažnijih materijalnih tema za INA Grupu izdvojene su: zaštita zdravlja i sigurnosti, energetska učinkovitost i klimatske promjene, izlijevanja u okoliš, upravljanje otpadom, istraživanje i razvoj odgovornih proizvoda i usluga te ljudski kapital. Time se potvrđuje stabilnost procjena dionika u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Osim procjene važnosti i utjecaja poslovanja, dionici su ocjenjivali i uspješnost upravljanja INA Grupe u pojedinim materijalnim područjima.

Gledajući u budućnost, možemo pretpostaviti da će materijalne teme koje dionici prepoznaju kao važne i dalje biti dominantne, ali uz rastuću važnost nekih tema. Tri četvrtine dionika smatra da će za Hrvatsku i svijet do 2030. najvažnija tema biti upravljanje klimatskim promjenama i energetska učinkovitost. Više od polovice prepoznaje rastuću važnost u pitanjima tehnološkog razvoja te istraživanja održivih energetskih proizvoda i usluga, kao i održivog korištenja resursa i upravljanja otpadom. Nešto više od trećine dionika prepoznaje zaštitu ljudskog zdravlja kao temu koja će značajno utjecati na razvoj. Ovi uvidi su slični onima koje smo prikupili i u istraživanju mišljenja kupaca, koji nešto veću važnost pridaju temi ljudskog zdravlja, ali prepoznaju i rastuću brigu za utjecaje klimatskih promjena, energetske učinkovitosti te pitanja ljudskih prava.

U kontekstu ukupnog razvoja održivosti i odgovornog poslovanja, čak 80 % dionika prepoznaje pozitivne prakse INA Grupe u provedbi mjera zaštite okoliša. Više od 50 % dionika smatra da se INA Grupa ističe u pozitivnim praksama suradnje s lokalnim zajednicama u kojima posluje te ulaganjima u zajednice.

Dionici prepoznaju važnost nefinancijskog izvještavanja, a većina dionika je čitala Godišnje izvješće INA Grupe.

U analizi materijalnih tema s internim dionicima ustanovljeno je da će doći do modifikacije, to jest preciziranja materijalnih tema za sljedeće izvještajno razdoblje, kao i redefiniranja nekih ključnih područja. Predstavnici pojedinih sektora INA Grupe u pravilu procjenjuju odnose s dionicima kao kvalitetne, sadržajne, otvorene i suradničke, ali vide mogućnosti primjene novih modela suradnje kako bi se zajedno jačali pozitivni utjecaji. Analiza i mapiranje dionika otvaraju nove mogućnosti suradnje i unapređenja odnosa s dionicima.

Savjetovanje s dionicima: Otvoreno o održivosti

Posebno savjetovanje s dionicima smo proveli u formatu online panel diskusije žOtvoreno o održivosti INA Grupeś u kojoj je sudjelovalo 15 predstavnika raznih dioničkih skupina: tijela državne uprave, poslovnih partnera, akademske zajednice i znanstvenih ustanova, interesnih i stručnih udruženja te neprofitnih organizacija i medija. Na samom početku savjetovanja dionicima su predstavljeni rezultati istraživanja materijalnosti INA Grupe te procjena dionika. U raspravi su se dionici osvrnuli na sve segmente održivosti i društvene odgovornosti, a individualno su posebno raspravili teme u područjima u kojima oni posebno prate poslovanje INA Grupe ili u kojima INA Grupa ima utjecaja na njihovo poslovanje ili gospodarski i društveni segment u kojemu oni djeluju. Savjetovanje je održano u suradničkoj atmosferi, a dionici su otvoreno govorili o izazovima i njihovim mišljenjima o održivom razvoju i odgovornosti INA Grupe. Rasprava je bila usmjerena na teme relevantne za razvoj i one koje će utjecati na budući razvoj poslovanja Ine.

Istaknuto je da je INA Grupa važna u svim segmentima održivosti “ kao gospodarski subjekt od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku, značajna i velika kompanija koja doprinosi gospodarstvu, ima pozitivne utjecaje na razvoj zajednica, ali i kao značajna industrija s velikim utjecajima na okoliš i prirodu.

Dionici smatraju da je INA Grupa prepoznala potrebu za energetskom tranzicijom i da se razvijaju projekti usmjereni na smanjenje emisija (više o projektima pročitajte u Godišnjem izvješću INA Grupe 2020.). U tome je INA na dobrom putu, a cijeli hrvatski energetski sektor treba odlučnosti da promjene provodi brzo. U pogledu strateškog planiranja i izvještavanja, dionici od INA Grupe očekuju jasne ciljeve, procjene rizika i opise utjecaja poslovanja INA Grupe u vezi s klimatskim promjenama. Od poduzeća će se od 2022. očekivati da preciznije izvještavaju o aktivnostima kojima doprinose smanjenju klimatskih promjena. U tijeku je i sveobuhvatna reforma koja utječe na upravljanje, ali i financiranje i kreditiranje poduzeća koja moraju dokazati svoju sposobnost da upravljaju utjecajima na klimatske promjene te s tim povezanim rizicima. Teme koje postaju sve važnije su bioraznolikost i upravljanje prirodnim kapitalom.

Posebni izazov je u razvoju elektromobilnosti te utjecaju tog razvoja na poslovni razvoj i planove INA Grupe. Dionici misle da će regulatorni zahtjevi u tom području rasti, a INA prepoznati važnost ubrzane transformacije. Smatraju da treba otvoreno razgovarati o fosilnim gorivima, ne samo u kontekstu klimatskih promjena, već i zdravijih navika građana.

U upravljačkim temama, dionici posebno prepoznaju napredne prakse INA Grupe u području zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika, ali i drugih dionika. Upravljanje raznim vidovima sigurnosti izuzetno je bitno za održivost poslovanja, a INA Grupa u tome predvodi u odgovornim praksama i upravljanju rizicima. Istaknuta je važnost jačeg povezivanja društveno odgovornih inicijativa s poslovnim modelom. Kao kompanija od strateške važnosti, INA ima veliki inovacijski potencijal, posebno u ostvarenju konkurentnosti, razvoju kvalitetnih i održivih proizvoda i usluga. U izvještavanju dionici od INA Grupe traže jaču integraciju ekonomskog dijela izvješća s nefinancijskim aspektima. Dionicima je važno imati uvid kako INA Grupa društveno odgovornim inicijativama pokreće konkurentnost te kako uključuje inovacijski kapital kojim raspolaže. Uz to, zbog svoje veličine i značaja kompanije INA treba preuzeti jaču odgovornost u preuzimanju liderstva i konstruktivnije uloge u rješavanju društvenih problema.

INA je jedan od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj i tako ima višestruke društvene utjecaje i veliku odgovornost u razvoju dobrih praksi radne okoline. Neki dionici ističu pozitivne prakse i napredne inicijative INA Grupe u tom segmentu te da kompanija prepoznaje važnost radnika kao svog ključnog kapitala. Prepoznata je pripremljenost INA Grupe u uvođenju udaljenog rada u 2020., jer je kompanija već ranije imala probne prakse takvog načina rada za one radnike kod kojih je to bilo moguće. Dionici smatraju da je INA Grupa jedan od predvodnika u tom području, ali i da ima potencijala za fleksibilnije poslovanje, kao i digitalizaciju poslovanja. INA Grupa aktivno brine o zdravlju i dobrobiti radnika, s ciljem postizanja bolje životne ravnoteže, što dionici cijene kao pozitivni potencijal kompanije. Prostor za napredak dionici prepoznaju u razvoju pitanja rodne ravnoteže i razvoja ljudskog kapitala, područjima u kojima se očekuje postavljanje ambicioznijih ciljeva na razini Europske unije.

INA Grupa je jasno prepoznata kao korporacija usko povezana sa zajednicama koja ima dobru suradnju s civilnim sektorom. Dionici prepoznaju višestruke utjecaje INA Grupe u zajednici “ kao velikog poslodavca u cijeloj zemlji, u suradnji s neprofitnim sektorom i svojim značajnim ulaganjima u projekte zajednice. Dionici iz neprofitnog sektora vide još veći potencijal INA Grupe kao izvora edukacije, inspiracije i motivacije mladih i drugih dionika u zajednici o raznim temama, a posebno u temama zaštite okoliša. U području ljudskih prava INA Grupa ima značajne i raznolike utjecaje, smatraju dionici. Zaštita ljudskih prava uključuje dobro razumijevanje radnih, ali i drugih prava i odgovornog ponašanja. Zaštita od diskriminacije važna je u kompanijama od velikog društvenog utjecaja, kako u internim odnosima, tako i u odnosima s vanjskim dionicima. Kao gospodarski značajna kompanija s velikim utjecajem u svom dobavljačkom lancu, INA Grupa ima posebnu odgovornost upravljanja ovom materijalnom temom.

Tijekom diskusije s dionicima, mnogi su izjavili da je format uključenja mišljenja dionika u rasprave o materijalnim temama izuzetno koristan. Izrazili su zadovoljstvo jer otvoreni razgovori potiču na suradnju, a tijekom rasprave su se razvili novi poticaji i prijedlozi više dioničke suradnje i korisnih tema u kojima INA Grupa može biti predvodnik. Dionici predlažu organizaciju stalnog savjetovanja o ključnim materijalnim i razvojnim temama s predstavnicima INA Grupe tijekom cijele godine.

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu